Click or drag to resize

DashStylesDashDotDot Property

Gets the dash dot dot style

Namespace:  Eto.Drawing
Assembly:  Eto (in Eto.dll) Version: 2.5.3-dev
Syntax
public static DashStyle DashDotDot { get; }

Property Value

Type: DashStyle
The dash dot dot style
See Also